Σας κοινοποιούμε το “Κοινοποιητήριον Γράμμα” μας, το οποίο αποστείλαμε προ ημερών εν είδει Εγκυκλίου Επιστολής προς τον Μακ. Αρχιεπίσκοπο και τους Σεβ. Μητροπολίτες, στο οποίο εξηγούμε τους ιεροκανονικούς και νομίμους λόγους για τους οποίους προβήκαμε στην από 29/12/2017 Μηνυτήριο Αναφορά μας κατά της επίμαχης αντικανονικής και παρανόμου Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Μάνης, της 21ης Νοεμβρίου 2017. 

Ἐν Καλάμαις τῇ 3ῃ Ἰανουαρίου 2018

Πρὸς τoὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας Τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Σεβασμιώτατοι Ἅγιoι Ἀρχιερεῖς

Ὅπως ἴσως γνωρίζετε, κατὰ Τρίτην, 21ην Νοεμβρίου 2017, συνῆλθεν εἰς Γύθειον καὶ εἰς τὸ Δημοτικὸν Μέγαρον τοῦ Δήμου Ἀνατολικῆς Μάνης «Παράνομον καὶ Ἀντικανονικὸν Συνέδριον», προσβαλόν, τόσον τοὺς ὑπὸ τῶν Νόμων τῆς Πολιτείας διακριτοὺς καὶ σεβαστοὺς ῥόλους, τὸ αὐτόνομον, δηλονότι, ἢ κατὰ νόμον αὐτοδιοίκητον τῶν δύο διακριτῶν καὶ αὐτοδιοικήτων Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, τοῦ μὲν Δήμου Ἀνατολικῆς Μάνης, ἐκφραζομένου θεσμικῶς διὰ τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Αὐτοῦ, τῆς δὲ Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐκφραζομένης ὡσαύτως θεσμικῶς διὰ τοῦ Συνοδικοῦ Συμβουλίου, τουτέστι τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Αὐτῆς, ὅσον καὶ τοὺς θείους καὶ ἱεροὺς τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας Κανόνας καὶ συγκεκριμένως, τόν τε Λ΄ (30ον) Ἀποστολικὸν καὶ τὸν Γ΄ (3ον) τῆς Ζ΄ (7ης) Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἀμφότεροι οἱ ὁποῖοι ἀπαγορεύουσι καὶ δὴ δι’ αὐστηροτάτων ποινῶν, τόσον τὴν πρόδηλον καὶ ἐπίσημον παρέμβασιν τῶν κοσμικῶν ἀρχόντων καὶ τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας εἰς τὰς Ἐπισκοπικὰς Ἀρχαιρεσίας, ὅσον καὶ τὴν τοιαύτην πρόδηλον καὶ ἐπίσημον κατάχρησιν αὐτῶν, εἴτε υπὸ τῶν Ἐπισκόπων, εἴτε, εὐλόγως, καὶ ὑπὸ τῶν πρὸς Ἀρχιερατείαν Κληρικῶν, προκειμένου ἵνα προβληθῶσι, προωθηθῶσι καὶ κατασταθῶσιν «ἐγκρατεῖς Ἐπισκοπῆς» τινος.

Ὁ λόγος, ἀσφαλῶς, περὶ τῆς προδιαληφθείσης Συνεδριάσεως τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Ἀνατολικῆς Μάνης, ἐχούσης ὡς μοναδικὸν καὶ ἀποκλειστικόν, ἐξωθεσμικὸν καὶ ἀναρμόδιον, διὰ τὰ νόμιμα καθήκοντα καὶ τὰς ὑπὸ τοῦ νόμου διατασσομένας ἁρμοδιότητας ἑνὸς Δημοτικοῦ Συμβουλίου, θέμα, τὴν δι’ ἐπιστολῆς ὑπόδειξιν εἰς τὸ Συνοδικὸν Συμβούλιον ἢ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τοῦ ἀρεστοῦ εἰς τὴν Δημοτικὴν Ἀρχὴν Κληρικοῦ διὰ τὴν διαδοχὴν εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Μάνης (τοῦ Ἀρχιμ. Συμεὼν Λαμπρινάκου)!!! Τοῦτο ἀποτελεῖ σαφῶς κατάχρησιν ἐξουσίας, ὑπέρβασιν ἐν ταὐτῷ καὶ παράβασιν καθηκόντων καὶ ἐξωθεσμικὴν παρέμβασιν ἢ ἄλλως «εἰσπήδησιν» ἑνὸς Ν.Π.Δ.Δ. εἰς ἐσωτερικὰ θεσμικὰ καὶ δομικὰ ζητήματα ἑτέρου Ν.Π.Δ.Δ., τουτέστιν εἰς τὰς ἀρχαιρεσίας αὐτοῦ.

Πρέπει, βεβαίως, ἵνα διευκρινισθῇ ὅτι καὶ οἱ κοσμικοὶ ἄρχοντες, ὡς φυσικὰ καὶ οὐχὶ ὡς θεσμικὰ πρόσωπα, καὶ ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας καὶ οὐχὶ ὡς ἄρχοντα μέλη τῆς Πολιτείας, δύνανται καὶ ἐκεῖνοι ἵνα ἐκφρασθῶσιν ὑπὲρ ὑποψηφίου τινός, πρὸς πλήρωσιν χηρευούσης Ἐπισκοπῆς, ἀλλὰ πάντοτε ὑπὸ τὴν προσωπικὴν καὶ ἐκκλησιαστικὴν καὶ οὐδέποτε ὑπὸ τὴν θεσμικὴν καὶ πολιτειακὴν αὐτῶν ἰδιότητα, τὴν τοῦ πολιτικοῦ ἄρχοντος, καὶ πάντοτε ὑποδήλως καὶ ἀνεπισήμως, μόνον εἰς τὸ παρασκήνιον, καὶ οὐδέποτε προδήλως καὶ ἐπισήμως, εἰς τὸ προσκήνιον καὶ δὴ «ἐν σχήματι βουλῆς», ὡς Πρόεδροι ἢ Πάρεδροι Συμβουλίων ἀσκούντων πολιτικὴν δημοσίαν διοίκησιν.

Σημειωτέον, ἐπιπλέον, ὅτι ἔτι καὶ εἰς περίπτωσιν καθ’ ἣν οὐκ ἐνέχεται ὁ ὑπὸ τῆς πολιτειακῆς ἀρχῆς οὕτω προδήλως καὶ ἐπισήμως καὶ μὴ νομοκανονικῶς προβαλλόμενος δι’ Ἐπισκοπὴν Κληρικὸς καὶ ἡ ἀθέμιτος αὕτη προβολὴ ἐγένετο ἄνευ τινὸς προσυνεννοήσεως αὐτοῦ μετὰ τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας, ὅμως, ἡ τυχὸν σιωπὴ αὐτοῦ καὶ ἡ μὴ δημοσία καταγγελία καὶ καταδίκη ὑπ’ αὐτοῦ τῶν τοιούτων ἀντικανονικῶν καὶ παρανόμων ἐνεργειῶν μεθ’ ὧν ἐνεπλάκη ἀκόντως τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ἰσοδυναμεῖ μετὰ τῆς ἀνοχῆς καὶ ἡ ἀνοχὴ μετὰ τῆς ὑστερογενοῦς ἐνοχῆς, ἡ ὁποία προέκυψεν ὕστερον ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῆς ἐκ τῶν ὑστέρων ἀποδοχῆς καὶ ἐκμεταλλεύσεως τοῦ μὴ ἐθελουσίως τούτου κατ’ ἀρχὰς ἐπισυμβάντος.

Ταῦτα ἔχοντες ὑπ’ ὄψει ἡμῶν καὶ ἐξ ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος ὁμοῦ μετὰ τῆς δικαίας ἀγανακτήσεως ὑποκινηθέντες, ὡς ἐγγεγραμμένοι καὶ ἡμεῖς εἰς τὸν Κατάλογον τῶν Ἐκλογίμων Ἐπισκόπων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ὑπηρετοῦντες εἰς τὴν χηρεύουσαν Ἱερὰν Μητρόπολιν Μάνης, ἄρα, ὡς πρὸς διαδοχὴν ἐπίσης Ὑποψήφιοι οἱ ὁποῖοι μάλιστα ἐκδεδηλώκαμεν ἤδη τὸ ἐνδιαφέρον ἡμῶν περὶ αὐτῆς, κατεθέσαμεν ἐνώπιον τοῦ Εἰσαγγελέως Πρωτοδικῶν Γυθείου τὴν ἀπὸ 29/12/2017 Μηνυτήριον Ἀναφορὰν κατὰ τοῦ ὡς ἄνω σαφῶς θεσμικῶς ἐκτραπέντος καὶ ἀσφαλῶς παρανομήσαντος Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ἀνατολικῆς Μάνης, ἣν καὶ ἐπισυνάπτομεν μετὰ τοῦ παρόντος καὶ κοινοποιοῦμεν δι’ αὐτοῦ ὑπ’ ὄψιν τῆς Ὑμετέρας Σεβασμιότητος, ὁμοῦ μετὰ τοῦ σχετικοῦ ἡλεκτρονικοῦ ἐκτετυπωμένου δημοσιεύματος τῆς καθημερινῆς ἐφημερίδος τῆς Σπάρτης «ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ», πρὸς Ὑμετέραν γνῶσιν καὶ πληροφόρησιν τῶν τε ἀντικανονικῶν καὶ παρανόμων τούτων γενομένων ἀθεμίτων ἐνεργειῶν περὶ προβολῆς καὶ προωθήσεως τῆς ἐν λόγῳ ὑποψηφιότητος.

Ἐλπίζοντες ὅτι ἡ Μηνυτήριος αὕτη ἡμῶν Ἀναφορὰ ἀποβήσεται πρὸς ὄφελος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ εἰς παῦσιν μελλοντικῶν τοιούτων «Δημοτικῶν Εἰσπηδήσεων» εἰς τὰς Ἱεροσυνοδικὰς Ἀρχαιρεσίας καὶ παρακαλοῦντες Ὑμᾶς ὅπως μὴ ὑποκύψητε εἰς τό τε ἀντικανονικὸν καὶ παράνομον τοῦτο θράσος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ἀνατολικῆς Μάνης, κατὰ τὰς ἐπερχομένας ἐκλογὰς διὰ τὴν πλήρωσιν τῆς χηρευούσης ἡμῶν Ἱερᾶς Μητροπόλεως  Μάνης, διατελοῦμεν

 

Ὑμῶν Θεοπειθῶν Εὐχῶν δεόμενοι

       Ἀρχιμ. Ἱλαρίων Σιῶκος