Λίγες μέρες μετά τις τεράστιες καταστροφές εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων, το υπουργείο Εσωτερικών καλεί με εγκύκλιό του τις περιφέρειες και τους δήμους να προχωρήσουν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για να προληφθούν πλημμυρικά φαινόμενα.

Στην εγκύκλιο που υπογράφεται από τον κ. Κουρουμπλή σημειώνονται τα εξής: «Ενόψει της χειμερινής περιόδου και με δεδομένη την πιθανή εμφάνιση έντονων πλημμυρικών φαινόμενων στη χώρα μας, προκύπτει η ανάγκη τόσο για τη συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών όσο και για τη δρομολόγηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας με σκοπό την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών των ακραίων φαινομένων. Στην κατηγορία των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας εντάσσονται κυρίως:

1. Η μελέτη, ο προγραμματισμός και η κατασκευή νέων αντιπλημμυρικών και προστατευτικών έργων που αποβλέπουν στην περαιτέρω μείωση εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων.

2. Η μελέτη, ο προγραμματισμός και η κατασκευή έργων αντιμετώπισης διάβρωσης των εδαφών, ιδίως σε δασικές εκτάσεις που η φυσική τους βλάστηση πρόσφατα έχει καταστραφεί από πυρκαγιές (έργα ορεινής υδρονομίας, αναβαθμοί συγκράτησης φερτών υλών, κλπ.).

3. Ο καθαρισμός της κοίτης υδατορεμάτων από φερτά υλικά ή άλλα εμπόδια (άρση προσχώσεων) που δυσκολεύουν την ελεύθερη απορροή των υδάτων.

4. Ο έλεγχος και η συντήρηση των υφισταμένων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας τους.

5. Ο έλεγχος και συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων και εγκαταστάσεων για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου πρόκλησης ζημιών από πλεονάζοντα αρδευτικά και πλημμυρικά ύδατα.

6. Ο έλεγχος και συντήρηση του δικτύου όμβριων υδάτων των οδών από τους φορείς που είναι υπεύθυνοι συντήρησης και λειτουργίας του οδικού δικτύου.

Η συντήρηση των υφισταμένων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, όσο και ο προγραμματισμός και η εκτέλεση νέων έργων με βάση την αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας, συμβάλουν στην μείωση του κινδύνου εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων με δυσμενείς επιπτώσεις, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Νοείται ότι ο περιοδικός έλεγχος και συντήρηση των πάσης φύσης αντιπλημμυρικών έργων αφορά την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας τους, εκτελείται από τους φορείς που έχουν θεσμικά την αρμοδιότητα και συντελείται σε περιόδους που η επικινδυνότητα εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων είναι μειωμένη.

Οι Περιφέρειες προς τις οποίες αποστέλλεται η παρούσα εγκύκλιος παρακαλούνται να επιταχύνουν τις διαδικασίες καθαρισμού ρεμάτων και απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα, όπως και να επισπεύσουν τις διαδικασίες για την κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας αρμοδιότητάς τους.

Οι Δήμοι προς τους οποίους αποστέλλεται η παρούσα εγκύκλιος παρακαλούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και σε συνεννόηση με τις Δ.Ε.Υ.Α., να προβούν στον καθαρισμό των φρεατίων υδατοσυλλογής ομβρίων υδάτων και των λοιπών μέτρων που απαιτούνται για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.»